Zadzwoń: +48 791 490 260

#1
#2
#3
#4
Szkoła Podstawowa
 

Szkoła Podstawowa

Spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą to alternatywa dla tradycyjnej nauki w szkole. Taka forma nauki daje ogromną swobodę i uwalnia czas na rozwój, ale należy pamiętać, że to rodzic bierze na siebie odpowiedzialność za realizację podstawy programowej oraz przystąpienie dziecka do egzaminów klasyfikacyjnych.


To, jak będzie wyglądało domowe nauczanie zależy tylko od rodzica, który zyskuje większą kontrolę nad procesem edukacyjnym dziecka.  ED to nauka bez planu lekcji,  bez siedzenia w szkolnych ławkach i bez zewnętrznego nadzoru nad postępami. Uczniowie są klasyfikowani na podstawie rocznych egzaminów obejmujących podstawę programową dla danej klasy.


Ready?

Rozważając przejście na edukację domową należy wiedzieć, że:

obowiązek edukacyjny obejmuje wszystkie dzieci od 6 do 18 roku życia. Do naszej placówki przyjmujemy uczniów od 6 roku życia w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem oraz na:

 


Steady?

Dyrektor przedszkola, po otrzymaniu karty zgłoszenia, wniosku rodziców oraz oświadczenia, wydaje zezwolenie na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem.  Dziecko realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem nie podlega obserwacjom pedagogicznym, co uniemożliwia przygotowanie przez przedszkole informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Dyrektor szkoły, po otrzymaniu karty zgłoszenia, wniosku, oświadczenia

i zobowiązania rodziców, wydaje zezwolenie na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą.

Od czego zacząć?

Należy złożyć odpowiednie dokumenty w przedszkolu/szkole lub wysłać je listem poleconym:

  1. Karta zgłoszenia
  2. Wniosek o wydanie decyzji na zezwolenie spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą / rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem
  3. Oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia
  4. Zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

 

A następnie odebrać decyzję.


Go!

Uczeń otrzymuje legitymację szkolną.

Na etapie 1-8 wypożyczane są mu podręczniki szkolne.

Uczeń dostaje wykaz zagadnień, przykładowych pytań egzaminacyjnych do każdego z przedmiotów oraz terminarz egzaminów i kontakt do nauczycieli.

Istnieje możliwość konsultacji z nauczycielami.

Uczeń uczestniczy w spotkaniach z innymi uczniami np. w ramach wyjść klasowych, czy szkolnych.


Egzamin klasyfikacyjny
nie jest przeprowadzany z:


Z informatyki podczas egzaminu uczeń wykonuje zadanie praktyczne.


Egzaminy z pozostałych przedmiotów składają się z części pisemnej i ustnej.

 

I-III

IV

V

VI

VII

VIII

edukacja wczesnoszkolna

i język angielski

 

język polski

 

język polski

 

język polski

 

język polski

 

język polski

 

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

przyroda

biologia

biologia

biologia

biologia

historia

historia

historia

historia

historia

informatyka

informatyka

informatyka

informatyka

informatyka

j. angielski

j. angielski

j. angielski

j. angielski

j. angielski

 

geografia

geografia

geografia

geografia

 

 

j. obcy

(drugi)

j. obcy

(drugi)

chemia

chemia

fizyka

fizyka

 

wiedza

o społeczeństwie

edukacja

dla bezpieczeństwa

 

 

Liceum Ogólnokształcące

I

II

III

IV

Język polski

Język polski

Język polski

Język polski

Język angielski rozszerzony

Język angielski rozszerzony

Język angielski rozszerzony

Język angielski

rozszerzony

Drugi język obcy

Drugi język obcy

Drugi język obcy

Drugi język obcy

Matematyka podstawowa lub rozszerzona

Matematyka podstawowa lub rozszerzona

Matematyka podstawowa lub rozszerzona

Matematyka podstawowa lub rozszerzona

Historia podstawowa lub rozszerzona

Historia podstawowa lub rozszerzona

Historia podstawowa lub rozszerzona

Historia podstawowa lub rozszerzona

WOS rozszerzony*

WOS rozszerzony*

WOS rozszerzony*

WOS rozszerzony*

Geografia podstawowa lub rozszerzona

Geografia podstawowa lub rozszerzona

Geografia podstawowa lub rozszerzona

Geografia rozszerzona

Biologia podstawowa lub rozszerzona

Biologia podstawowa lub rozszerzona

Biologia podstawowa lub rozszerzona

Biologia rozszerzona

Chemia podstawowa lub rozszerzona

Chemia podstawowa lub rozszerzona

Chemia podstawowa lub rozszerzona

Chemia podstawowa lub rozszerzona

Fizyka podstawowa

Fizyka podstawowa

Fizyka

podstawowa

 

Informatyka

Informatyka

Informatyka

HIT

HIT

HIT

Filozofia

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy Przedsiębiorczości

 

EDB

 

 

 

Uczeń realizujący obowiązek szkolny poza szkołą realizuje język angielski na poziomie rozszerzonym oraz wybiera sobie 1 lub 2 dowolne przedmioty, widoczne w tabeli na poziomie rozszerzonym.

*przedmiot jest zdawany tylko w przypadku jego wyboru do realizacji na poziomie rozszerzonym. Od 01.09.2022 r. obowiązkowym przedmiotem w miejsce wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym na poziomie podstawowym jest Historia i teraźniejszość.